Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk vanuit SMWR

 

“De schoolmaatschappelijk werker heeft mijn kijk op dingen echt veranderd. Ik ben thuis nu rustiger en gezelliger en ook met mijn kind gaat het beter.” 

Soms gaat het met je kind niet zoals je graag zou willen. Het helpt als iemand anders even met je mee kijkt. De schoolmaatschappelijk werker biedt een frisse blik. Zij zien zichzelf als uw partner en stellen daarbij het belang van uw kind voorop. Samen met de schoolmaatschappelijk werker gaat u een traject in, waarin u duidelijke doelen stelt. U staat hierbij aan het roer, u kent uw kind immers het beste!

U kunt met elke vraag bij de schoolmaatschappelijk werker aankloppen. Zij kijken samen met u hoe ze u het beste kunnen helpen. U vindt de schoolmaatschappelijk werker op school. Vraag ernaar bij een leerkracht of de directeur. Zij kunnen u verder informeren.

Samen naar een oplossing

De schoolmaatschappelijk werker is er vanaf het eerste signaal, tot aan eventuele gespecialiseerde zorg. Zij onderzoekt wat de hulpvraag is, op welke domeinen er problemen zijn en wat er nodig is om aan de hulpvraag te werken. Op basis hiervan adviseert zij en vanaf dat moment deelt zij de verantwoordelijkheid voor het probleem met ouders, leerkrachten, intern begeleiders en eventuele hulpverleners. De schoolmaatschappelijk werker behandeld niet, maar houdt een vinger aan de pols en blijft betrokken. Zij is degene die de juiste lijntjes kan leggen op het juiste moment en daardoor kan zorgen voor een gezamenlijke oplossing.

De schoolmaatschappelijk werker biedt ouders en leerkrachten vernieuwde inzichten en handvatten om professioneler en vaardiger om te gaan met kinderen in verschillende situaties. Dit doet zij middels adviezen, het geven van themabijeenkomsten en het tonen van voorbeeldgedrag.

De vijf principes van SMWR‚Äč

- Het kind staat centraal

- Wij zijn er voor Ouders en School

- Onze inzet is preventief, laagdrempelig en kortdurend

- De kracht van groepsgericht werken

- Wij zijn er om school te ontzorgen

 

Als schakel tussen thuis, school en de buurt verheldert de schoolmaatschappelijk werker  de hulpvraag en begeleidt het kind en de ouders, leerkrachten en IB’ers bij het zoeken naar een oplossing. En als ‘veilige haven’ zijn ze van onschatbare waarde voor kinderen die iets op hun hart hebben, die niet voldoende gezien en gehoord worden. Want dat is de kracht van de schoolmaatschappelijk werker: zij is toegankelijk, weet hoe ze vertrouwen en openheid kan uitnodigen en kan vanuit haar werkplek binnen de school een kind langere tijd volgen

Voorschools maatschappelijk werk vanuit SMWR

De doorgaande lijn van voorschool naar het primair onderwijs is heel belangrijk. De schoolmaatschappelijk werker is daarom bij voorkeur ook de voorschools maatschappelijk

 

werker op de voorschool of een kinderdagverblijf in de wijk.

 

De volgende taken zijn kerntaken als voorschools maatschappelijk werker van SMWR:

- het bijwonen van 6 zorg overleggen per kalenderjaar,  in de vorm van een multidisciplinair overleg met CJG, PPO en het wijkteam. De voorschoolse locatie heeft hierin de regie.
- het verbinden van de kinderopvanglocatie aan het wijknetwerk

- het ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij het signaleren van onderwijsbehoeften van kinderen

- pedagogisch medewerkers ondersteunen in het voeren van gesprekken met ouders

- het voeren van gesprekken met ouders die een lichte (opvoed)vraag hebben

- verwijzen van ouders naar de juiste hulpverlening (vaak is dit het wijkteam) en het gezin blijven volgen

- het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor ouders en meedenken over het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

 

De voorschools maatschappelijk werkers van SMWR zetten in op laagdrempeligheid bij de groepen kinderopvang waar zij werkzaam zijn. Dit doen zij door zichtbaar te zijn op de locaties; door bij de inloop aanwezig te zijn en zich voor te stellen aan ouders, of mee te doen met ouder en kind activiteiten. Ook organiseren de voorschools maatschappelijk werkers op verzoek van de locatie  bijeenkomsten aan ouders met een (opvoed)thema. De VSMW’ers vinden het belangrijk om makkelijk benaderd te worden door ouders met een vraag.

 

Daarnaast wordt er veel inzet gepleegd op het ondersteunen van pedagogisch medewerkers. Er wordt aangesloten bij kind besprekingen om door te vragen op de ontwikkeling van kinderen en de gezinssituatie. Ook wordt er regelmatig een kijkje op de groepen genomen.  Dit gebeurt altijd met schriftelijke toestemming van de locatie.

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Fatma Sener.
Ze is dinsdag op het Hijkerveld aanwezig en woendag op de Schere. Donderdagochtend is wisselend. Ze is goed te bereiken per mail en telefoon.

M: 06-15027267
E: fatma.sener@smwr-rijnmond.nl


Fatma wordt wegens zwangerschapsverlof tijdelijk vervangen door:
Sevinc Görür

M: 06 43633373
E:  s.gorur@smwr-rijnmond.nl