Medicijnverklaring

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn tengevolge van een insectenbeet.

Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door de arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen gevraagd zoals het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leerkrachten begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om die reden zal de school in principe geen medische handelingen verrichten.

Een uitzondering op deze regeling wordt gemaakt indien er sprake is van acuut noodzakelijk ingrijpen. Bijvoorbeeld bij een heftige allergische reactie of een epileptisch insult.

Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt gehandeld.

Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of antibiotica. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leerkracht deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven. De verantwoordelijkheid voor de juiste toediening van de medicijnen berust bij de ouders/verzorgers.

Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen. Hierbij wordt vastgelegd om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat moet gebeuren.


Klik hier voor het volldige protocol.

Klik hier voor bijlage 1
Klik hier voor bijlage 2
Klik hier voor bijlage 3
Klik hier voor bijlage 4
Klik hier voor bijlage 5